Preventiebeleid

Preventiebeleid Scouting Celtica

Gewoon zorgeloos plezier hebben, dat is wat bij Scouting Celtica voorop staat. Alle leiding en bestuursleden zijn zich ervan bewust dat dát de kern is van een goede, gezonde en gezellige scoutinggroep. En om te zorgen dat dit zo blijft hebben we een preventiebeleid.

Het preventiebeleid van Scouting Celtica bestaat uit de volgende elementen:

Gedragscode leiding en bestuur

Scouting Celtica is onderdeel van Scouting Nederland. Scouting Celtica onderschrijft volledig de gedragscode van de moederorganisatie en zorgt ervoor dat alle leiding en bestuursleden deze gedragscode ter kennis nemen en ondertekenen. Deze ondertekende documenten worden als hardopy bewaard op een afgesloten plaats. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als lid bij Scouting Celtica wordt zijn/haar ondertekende gedragscode binnen 2 maanden na uitschrijving vernietigd. Gedragscode van Scouting Nederland.

Gedragscode leden

Scoutinggroep Celtica heeft 9 gouden regels voor alle leden van onze groep:

 • Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. 
 • Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven we blij! We gaan respectvol met de spullen van elkaar en met de spullen van de scouting om. 
 • Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. We lachen niemand uit en zijn juist bereid te helpen als iets niet lukt.
 • Bij het spelen binnen en buiten, mag ik niemand buiten sluiten. Iedereen mag op de scouting altijd mee doen. 
 • We luisteren naar elkaar, en blijven beleefd tegen elkaar. We hebben respect voor ieder lid en iedere leiding. 
 • Schelden is niet fijn, dat doet anderen heel veel pijn. We letten op ons taalgebruik en vermijden scheldwoorden. 
 • We praten met elkaar en niet over elkaar. We roddelen niet over elkaar en we spreken elkaar netjes aan als we iets over iemand willen zeggen.
 • Bevers en welpen laten hun telefoon thuis. Scouts en explorers laten hun telefoon in hun zak tijdens het draaien van programma. 
 • We gaan veilig en verantwoord met de zakmessen om. Bevers laten hun zakmessen thuis en welpen nemen ze alleen mee als er daarover een mail is geweest.

Pesten kan op verschillende manieren gebeuren; fysiek (slaan, schoppen), verbaal (uitschelden, uitlachen), relationeel (buitensluiten, roddelen) en materieel (spullen van iemand kapot maken). Onze scoutinggroep vindt pesten op alle gebieden niet okay. Waar nodig volgt Scouting Celtica de werkwijze zoals vastgelegd in het infoblad pesten van Scouting Nederland.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Ook ons aanstellingsbeleid van vrijwilligers is dezelfde als die van Scouting Nederland. Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een VOG (zie volgende kop) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie van Scouting Nederland. Nieuwe vrijwilligers bij Scouting Celtica worden altijd gescreend doormiddel van een VOG. Verder wordt bij nieuw vrijwilligers (o.a. leiding en bestuursleden) altijd in de groepsraad gestemd over de aanstelling.

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Celtica vereist van iedereen die vrijwilliger wil worden bij Scouting Celtica (zowel leiding als bestuur) het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De ledenadministratie start de procedure voor de VOG, de vrijwilliger dient de aanvraag in, ontvangt de VOG en levert deze aan bij de ledenadministratie. De ledenadministratie verwerkt de ontvangst in SOL (Scouts Online – de administratieomgeving van Scouting Nederland) en bewaart de ontvangen VOGs op een afgesloten plaats. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als lid bij Scouting Celtica wordt zijn/haar VOG binnen 2 maanden na uitschrijving vernietigd.

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Celtica zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Celtica een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon bij Scouting Celtica is Richard Schellekens, te bereiken via dit mailadres.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

 1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
 2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Financieel beleid

De financiële administratie van Vereniging Scouting Celtica en Stichting Scouting Celtica staat volledig los van elkaar. Elk jaar wordt door beide penningmeesters een begroting opgesteld die door resp. de Groepsraad en het Bestuur wordt goedgekeurd. Twee leden van de Groepsraad controleren jaarlijks de financiële stukken van zowel Vereniging als Stichting. Voor alle officiële poststukken, facturen, bevestigingen van verleende subsidie etc. is het postadres het secretariaat van de Stichting. Hiermee wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat stukken binnen de groep bij meerdere mensen bekend zijn en niet in handen van één persoon.

Samen bestuur en toezicht op orde

Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Scouting Celtica heeft hervoor dit document opgesteld.

Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen over dit preventiebeleid kunnen gesteld worden aan het bestuur van Scouting Celtica via secretariaat@celtica.nl

Preventiebeleid Versie 1.3: 15-11-2021 (aangevuld met WBTR)

Preventiebeleid Versie 1.2: 7-5-2021 (aangevuld met gedragscode leden)

Preventiebeleid Versie 1.1: 24-10-2019 (aangevuld met financieel beleid)

Preventiebeleid Versie 1.0: 30-09-2019